Sudoku New York Times - Khó - 5/7/2020. Phải nói đến X wing của 2 và 9

Cũng có nhiều ẩn số nhưng phải nói đến cặp X wing 2 và 9. Đó là do nhìn nhận giữa 3 khối so sánh nhau.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts