Các phương pháp và thủ thuật giải ô số Sudoku

Lưới ô số Sudoku và luật chơi
Các phương pháp giải ô số Sudoku:
Sudoku là một loại trò chơi mang tính chất suy luận hay luận lý, một môn có thể giúp giải trí và rèn luyện trí nhớ.
Vì là một trò chơi mang tính chất suy luận nên chú trọng vào việc loại đi các trường hợp không phù hợp để điền số có thể xuất hiện ở ô tuân thủ tính duy nhất trong hàng, cột và vùng mà ô lệ thuộc.
Dưới đây là các phương pháp và mánh khoé. 3 phương pháp đầu tiên là căn bản áp dụng cho mọi thử thách ô số Sudoku. Các phương pháp và thủ thuật sau thường cần dùng cho những thử thách ô số Sudoku có mức độ khó trở lên.

Phương pháp và thủ thuật:

No comments:

Post a Comment

Popular Posts